Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Zon Company. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Zon Company. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Zon Company behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Zon Company erkend.
1.4 De Zon Company garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Zon Company bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van De Zon Company zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Zon Company geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 De Zon Company garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 19% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Zon Company heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij De Zon Company. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Zon Company er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Zon Company, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Zon Company. De Zon Company houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 De Zon Company respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 De Zon Company maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Zon Company) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Zon Company. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan De Zon Company schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door De Zon Company gegrond worden bevonden, zal De Zon Company naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Zon Company en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van De Zon Company) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Zon Company gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Zon Company voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 De Zon Company is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Zon Company in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Zon Company en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Zon Company zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Zon Company slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van De Zon Company gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 De Zon Company kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen De Zon Company en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Zon Company op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 De Zon Company behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (14) veertien dagen na dagtekening.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Zon Company gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 De Zon Company is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Zon Company alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De Zon Company behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Zon Company gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien De Zon Company bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Zon Company is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door De Zon Company aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Zon Company zolang de afnemer de vorderingen van De Zon Company uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Zon Company wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door De Zon Company geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Zon Company of een door De Zon Company aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Zon Company haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Zon Company zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Zon Company.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Zon Company en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [Leeuwarden] kennis, tenzij De Zon Company er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Versie geldig vanaf 1 juni 2012

Algemene Verkoop, levering en instalatie voorwaarden van De Zon Company

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘De Zon Company’: De Zon Company, gevestigd te Drachten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55308325; ‘Klant’: de partij die een opdracht verstrekt aan De Zon Company tot het geven van advies en/of het verzorgen van een subsidie aanvraag en/of het plaatsen van zonnepanelen en/of omvormer,PV-systeem: een systeem bestaande uit een set zonnepanelen, omvormer(s) en toebehoren. ‘Installatie’: het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van het PV-systeem op de door de Klant aangegeven locatie; ‘Subsidie’: SDE subsidie, oftewel Stimulering Duurzame Energieproductie, welke De Zon Company tracht te verkrijgen voor de Klant in verband met de aanschaf van het PV-systeem;

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Zon Company als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 Naar aanleiding van het bezoek door De Zon Company op de door de Klant opgegeven locatie en de naar aanleiding daarvan gemaakte waarnemingen door De Zon Company en van de Klant verkregen informatie, stelt De Zon Company een offerte op welke de kosten dekt voor (i) indienen van het verzoek om Subsidie bij juiste instanties, indien gewenst, (ii) levering PV-systeem en (iii) de Installatie. De door De Zon Company gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening en retournering door de Klant aan De Zon Company van de in tweevoud door De Zon Company uitgebrachte offerte.

Artikel 4 Toekenning Subsidie
4.1 Indien de Klant in aanmerking wil komen voor Subsidie, kan de Klant De Zon Company hiertoe machtigen door middel van het verstrekte machtigingsformulier. De aanvraag van Subsidie wordt in dit geval volledig zelfstandig door De Zon Company ten behoeve van de Klant behandeld.
4.2 Toekenning van Subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van De Zon Company liggen.
4.3 De Zon Company kan geen termijn afgeven waarbinnen uitsluitsel over de Subsidie is te verwachten. Indien De Zon Company een termijn heeft genoemd dient deze altijd als indicatief te worden beschouwd.
4.4 Indien De Zon Company uitsluitsel over het verzoek tot Subsidie heeft verkregen, stelt zij de Klant hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte. Afwijzing van het verzoek om Subsidie kan een reden zijn voor de Klant om af te zien van de overeenkomst in de vorm van ontbinding van de overeenkomst. De Klant zal het binnen 8 dagen na ontvangst van voornoemd bericht schriftelijk aan De Zon Company laten weten als hij de overeenkomst wenst te ontbinden. Ontbinding kan in dit geval kosteloos geschieden. De Zon Company zal in dit geval de eerste aanbetaling terugstorten. Na ommekomst van deze termijn is de overeenkomst definitief.
4.5 Indien Subsidie wordt toegekend, dient de Klant zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de Subsidie en andere praktische zaken.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en Installatie
5.1 De Zon Company zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
5.2 de Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Zon Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, juist en tijdig aan De Zon Company zijn verstrekt, zowel ten aanzien van de aanvraag van de Subsidie, als van de Installatie. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet juist of tijdig aan De Zon Company zijn verstrekt, heeft De Zon Company het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Klant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Klant in rekening te brengen.
5.3 De Zon Company laat de Installatie uitvoeren door gekwalificeerde elektriciens.
5.4 De door De Zon Company ingeschakelde elektriciens baseren zich voor de Installatie op de door De Zon Company verrichte visuele inspectie van de locatie waar het PV-systeem dient te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen De Zon Company en de Klant conform artikel 8 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
5.5 De Zon Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Zon Company is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
5.6 de Klant garandeert dat de locatie waar het PV-systeem geplaatst worden asbestvrij is.
5.7 De Klant draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.
5.8 De eigendomsoverdracht van het PV-systeem vindt plaats na Installatie, na de laatste betaling.

Artikel 6 Uitvoeringstermijn
6.1 De Installatie geschiedt op de door de Klant opgegeven locatie binnen 10 weken vanaf de datum van het definitief worden van de overeenkomst conform artikel 4.4. 6.2 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Zon Company zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 7 Wijzigingen in te leveren producten
De Zon Company is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren PV-systeem welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen, een en ander ter beoordeling van De Zon Company

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Zon Company zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Zon Company de Klant hierover tevoren inlichten. De Zon Company zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de afgegeven prijs tot gevolg heeft.

Artikel 9 Geheimhouding
De Zon Company is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de Klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1 Door De Zon Company verstrekte adviezen aan de Klant inzake een optimaal PV-systeem voor de Klant, welke al dan niet zijn verwerkt in een offerte, worden naar goeddunken van De Zon Company verstrekt. Hieraan kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend.
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt De Zon Company zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.3 Alle door De Zon Company verstrekte stukken, zoals offertes en adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Zon Company worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
10.4 De Zon Company behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Garantie materialen
11.1 De Zon Company garandeert dat de Zonnepanelen van het PV-systeem vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar na het moment van Installatie. De Zon Company garandeert dat de omvormer van het PV-systeem vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 5 jaar na het moment van Installatie. (mits garantie materiaal verhaalt kan worden op leverncier of fabrikant) De garantietermijn voor de Installatie bedraagt één jaar.
11.2 De Klant dient uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk bij De Zon Company te melden binnen 14 dagen na constatering.
11.3 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is De Zon Company verplicht binnen 30 dagen nadat de Klant hem het gebrek heeft gemeld het gebrek te herstellen danwel een concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek te doen.
11.4 De Zon Company kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
11.5 De Klant kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: – De Zon Company tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
11.6 Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) het PV-systeem leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
11.7 Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na Installatie voordoen dient de Klant aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
11.8 De Klant heeft geen rechten op garantie indien de installatie van of onderhoud aan het PV-systeem niet door een door De Zon Company ingeschakelde elektricien plaats vond.
11.9 De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door De Zon Company en vormveranderingen van het object waarop het PV-systeem bevestigd is.

Artikel 12 Garantie functionaliteit lange termijn Zonnepaneel
12.1 Eging pv garandeert het vermogen van het PV-systeem voor 90% van het oorspronkelijk vermogen gedurende 10 jaar en voor 80% gedurende 25 jaar mits het PV-systeem wordt onderhouden conform de instructies van De Zon Company en vrij blijft van schaduw. Vervanging van het PV-systeem is voor eigen rekening van de Klant.
12.2 De omvormer van het PV-systeem heeft een verwachte levensduur van 10 à 15 jaar. Vervanging van de omvormer is voor eigen rekening van de Klant.

Artikel 13 Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden in drie termijnen. Een eerste termijn is verschuldigd binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst op grond van artikel 3.3. De tweede termijn is verschuldigd binnen 14 dagen na het definitief worden van de overeenkomst op grond van artikel 4.4. De derde en laatste betaling is verschuldigd binnen 14 dagen na Installatie. Voor alle drie betalingen ontvangt de Klant een factuur.
13.2 Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar ING 7539838 t.n.v. De Zon Company te Drachten.
13.3 Indien de overeenkomst ontbonden wordt in lijn met artikel 4.4, gaat De Zon Company onverwijld over tot restitutie van de reeds van de Klant ontvangen betaling.
13.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5%.
13.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.
14.2 Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van De Zon Company is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken en diensten, danwel, zulks ter keuze van De Zon Company , tot het bedrag dat De Zon Company ontvangt van haar verzekeraar ter zake van de betreffende aansprakelijkheid.
14.3 De Zon Company zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade.
14.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van De Zon Company of haar bedrijfsleiding.
14.5 De Zon Company wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de Installatie van en/of onderhoud van het PV- systeem niet plaats vond via een door De Zon Company ingeschakelde installateur.
14.6 De website van De Zon Company bevat bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. De Zon Company staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van De Zon Company of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan De Zon Company zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Triple A Ivestment B.V. afhankelijk is voor de levering en Installatie van het PV-systeem.
15.2 De Zon Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat De Zon Company haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Zon Company opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Zon Company niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4 Indien De Zon Company bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 Geschillenbeslechting
16.1 De rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen De Zon Company en de Klant kennis te nemen. De Zon Company blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.
16.2 De Klant heeft het recht gedurende een maand nadat De Zon Company zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. |
17.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.